กิจกรรมสัมมนาครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ที่ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558
กิจกรรมสัมมนา ครั้งที่ 2 / 2558 ที่อำเภอสวนผึ่ง จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 -21 มิถุนายน 2558