ประภัสสร แฟมิลี่ คลับ

ประภัสสร แฟมิลี่ คลับ

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

Praphansorn Family Club

PPS FC Voucher  Points

ง่ายๆ  เพียง สมาชิก PFC มีการแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการใหม่ของ ประภัสสร ฯ หรือ ซื้อซ้ำด้วยตัวเอง ทุกๆ 1 คะแนน จะได้รับ Gift Voucher  แนะนำเพื่อน มูลค่า 4,000 บาท* และเมื่อสะสมครบทุกๆ 5 คะแนน จะได้รับ Gift Cash Bonus เพิ่มทันที 10,000 บาท ตามเงื่อนไขที่บริษัทประภัสสรกำหนด*

การสะสมคะแนน

ผู้ถูกแนะนำจะต้องระบุชื่อผู้แนะนำ ณ วันที่จองซื้อทันที (ผู้ถูกแนะนำสามารถลงนามแทนผู้แนะนำได้โดยระบุว่า “ลงชื่อแทน”) โดยบริษัทประภัสสรฯ จะไม่ขอรับการแนะนำย้อนหลังในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : *รายการส่งเสริมการขายนี้ ขอสงวนสิทธ์ สำหรับสมาชิก PFC (ผู้แนะนำ,ผู้ถูกแนะนำ) ที่จองซื้อโครงการของประภัสสรฯ ภายในประเทศไทยเท่านั้น

ขั้นตอนการขอแลกรับ Gift Voucher


1. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน

ของ “ผู้แลกรับ Gift Voucher “ พร้อมลงลายมือชื่อ”


2. แจ้งความประสงค์

ขอแลก Gift Voucher กับพนักงานขาย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อบนใบแลกของรางวัล


3. Gift Voucher และ Gift Cash Bonus

และช่องทางการรับ Gift Voucher จะเป็นไปตามที่บริษัทประภัสสรฯกำหนด

หมายเหตุ : *การรับ Gift Voucher จะได้รับภายในระยะเวลา 90 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารการขอแลกรับ Gift Voucher ครบถ้วนและต้องมีคะแนนสะสมที่ผ่านเงื่อนไขพร้อมแลกของรางวัล

PPS FC Card

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก PPS FC เมื่อมีการซื้อเพิ่มด้วยตนเอง หรือแนะนำเพื่อนมาซื้อบ้านโครงการ ของบริษัทประภัสสรฯ

คุณสามารถรับสิทธิ์เป็นสมาชิก PPS FC ได้ทันที

เพียงซื้อโครงการประภัสสร

*เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด