ประภัสสร 5 กรีนพาร์ค – นาป่า

โครงการ ประภัสสร 5 กรีนพาร์ค : นาป่า

โครงการ ประภัสสร 5 กรีนพาร์ค : นาป่า

มีทั้งหมด 380 หลัง ปิดโครงการ ปี 2554