ประภัสสร 8 – บ่อวิน

โครงการประภัสสร 8 : บ่อวิน

โครงการประภัสสร 8 : บ่อวิน

มีทั้งหมด 306 หลัง ปิดโครงการ ปี 2557