ประภัสสร หนองกะขะ – หนองกะขะ

โครงการประภัสสร หนองกะขะ : หนองกะขะ

โครงการประภัสสร หนองกะขะ : หนองกะขะ

มีทั้งหมด 320 หลัง ปิดโครงการ ปี 2552